browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Betalingsvoorwaarde & klachtenregeling

Betalingsvoorwaarde
De zorgverlening van de verloskundige voor de begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraamperiode, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen wordt het kinderwensconsult vergoed. Wanneer uw verzekering het kinderwensconsult niet vergoed, brengen wij dit bij u in rekening. De factuur krijgt u mee bij het consult. U dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen.
Indien u onverzekerd bent, kunnen wij een betalingsregeling treffen.

Klachtenregeling
Als u klachten heeft over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.
U kunt uw klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen als de verloskundige uw eerstelijns (poliklinische) baring in het ziekenhuis heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:
• Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht
• Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
• Behandelt uw klacht onafhankelijk
• Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
• Heeft geheimhoudingsplicht
• Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het is altijd mogelijk uw klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Het adres van de Klachtencommissie is:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90